Grudzień to poza wszystkim innym, także czas prezentów, a jak przez lata zdążyliście się już przekonać, bardzo lubimy rozdawać wam różne rzeczy. W tym roku mamy do tego jeszcze więcej powodów, wszak niedawno wystartowała nasza premierowa Eskadra starwars.pl, a teraz dostępny jest już świetny wzór grudniowy. I to właśnie najnowsze boxy Eskadry są do wygrania. Oto zatem nagrody w naszym najnowszym konkursie:

3x Grudniowa Eskadra starwars.pl

Gotowy pomysł na prezent dla fana Star Wars na Święta!

wraz z prezentem od wydawnictwa Galakta

Tylko dla pierwszych 50 osób!

Dokładny opis zawartości grudniowej Eskadry starwars.pl znajdziecie tutaj >>

A zatem Ho Ho Ho i przechodzimy do rzeczy, bo pewnie zastanawiacie się jakie jest

Zadanie konkursowe

Tym razem, jako że cały czas szukamy inspiracji na nowe, eskadrowe wzory, postawiliśmy na wizualne formy przekazu. By wziąć udział w konkursie należy stworzyć dla nas grafikę. Forma i technika wykonania są dowolne, jest tylko jeden warunek – praca musi nawiązywać do Gwiezdnych Wojen (a jeśli przy okazji świetnie prezentowałaby się na koszulce, zdobędziecie dodatkowe plusy). Oczywiście do udziału w konkursie uprawnione są tylko grafiki autorskie, do których macie pełne prawa.

Gotowe prace opublikujcie w komentarzu pod konkursowym postem na FB lub wyślijcie na adres [email protected] (aczkolwiek preferujemy komentarze). Trzy najlepsze prace nagrodzimy, a kto wie, ich autorów zbyć może zaprosimy do stałej współpracy przy współtworzeniu kolejnych eskadr starwars.pl.

Pamiętajcie tylko, że czas jest ograniczony, bowiem zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia włącznie!

Laureaci

A oto lista laureatów:

Mikołaj Woda
Piotr Kapral
Agnieszka Barczak

A zatem niech Moc będzie z wami, a jeśli was to ciekawi, oto pełny regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest wydawca serwisu starwars.pl firma Pole Position Wojciech Wiśniewski, z siedzibą w Krakowie, ul. Reduta 26A/5, NIP: 6792740950 (dalej „Organizator”).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook.
6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi też żadnej odpowiedzialności z konkursem związanej.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zaakceptował Regulamin (dalej: „Uczestnik”), w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

III. Nagrody dla Uczestników
W konkursie wyłonionych zostanie trzech Laureatów, a każdy z nich otrzyma kod na 100% rabat przy zamówieniu boxa Eskadra starwars.pl na stronie https://starwars.pl/produkt/eskadra-starwars-pl-grudzien-2018/

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu starwars.pl oraz na stronie starwars.pl
2. Konkurs trwa od 5.12.2018 do 14.12.2018

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie autorskiej pracy graficznej (technika dowolna) nawiązującej do Gwiezdnych Wojen, która może stać się inspiracją kolejnego wzoru koszulki do Eskadry starwars.pl, a następnie opublikowanie go w komentarzu do postu konkursowego na portalu Facebook na profilu starwars.pl lub wysłać na maila [email protected]
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie starwars.pl, a także do publikowania w portalu Facebook na profilu starwars.pl w komentarzu pod postem konkursowym prac nadesłanych drogą mailową
3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III.
4. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie starwars.pl

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w komentarzu do postu konkursowego na portalu Facebook na profilu starwars.pl oraz na stronie starwars.pl
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24-godzin na fanpage-u starwars.pl (https://www.facebook.com/holonet/)
wiadomości prywatnej wraz z pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział konkursie i zgodę na publikację wizerunku (tylko w przypadku niepełnoletniego uczestnika).
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi.
5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator wybierajć najciekawsze jego zdaniem prace.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
4.
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f) zamieszczą jako swoje prace, do których nie mają praw.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „[email protected]”.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.12.2018 r. do odwołania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej starwars.pl